Vol 7, No 1

Jurnal Bioedukasi Edisi April 2024

DOI: https://doi.org/10.33387/bioedu.v7i1

Daftar Isi

Artikel

Karmila Wahid, Suparman Suparman, Bahtiar Bahtiar, Taslim D. Nur
PDF
358-364
Rukmiati Mardani, Nurmaya Papuangan, Yusmar Yusuf
PDF
365-371
Evitasari Muhtar, Ade Haerullah, Suparman Suparman, Ningsi Saibi
PDF
372-379
Nurjani Puasa, M. Nasir Tamalene, Zulkifli Ahmad
PDF
380-388
Iriani Kholid, Yusmar Yusuf, M Nasir Tamalene, Magfirah Rasyid
PDF
389-395
Julfadli Wahab, Bahtiar Bahtiar, Abdu Mas’ud
PDF
396-403
Irwandi Rahmat, A. Afrinaramadhani Hatta, Salma Samputri, Nurhidayah Nurhidayah
PDF
404-410
Yusri Hi. Tauhid, Bahtiar Bahtiar, Aswal Salewangeng, WD. Syarni Tala
PDF
411-416